User:
Password:
 
สมัครสมาชิก

:: เว็บไซต์น่าสนใจ ::
ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ
สำนักงาน ป.ป.ส.
กรมคุมประพฤติ
ศูนย์วิชาการด้านยาเสพติด
ระบบกำลังพล
รายละเอียด ผู้ใช้งานปัจจุบัน :
เรื่อง :
แผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด พ.ศ.๒๕๕๕
ที่เอกสาร :
คำสั่ง ศพส. ที่ ๑/๒๕๕๔
วันที่เอกสาร :
22 กันยายน 2554
ไฟล์ :
4089355521S6.pdf (846 KB)
เนื้อหาพอสังเขป :
-ให้มีแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นแผนยุทธศาสตร์การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีกลยุทธการดำเนินงาน ๗ แผน ๔ ปรับ ๓ หลัก ๖ เร่ง
-ให้ทุกหน่วยงานจัดตั้งกลไกการอำนวยการและการปฏิบัติงาน ได้แก่ ศูนย์อำนวยการ
พลังแผ่นดินเอาขนะยาเสพติดกระทรวง/กรม และระดับภาค รองรับแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดิน
เอาขนะยาเสพติด

ผู้จัดเก็บ :
น.อ.วิชัย   ดีชัย
วันที่จัดเก็บ :
16 ธันวาคม 2554 เวลา 13:19:38

ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดกองทัพอากาศ
171/1 ถ.พหลโยธิน แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพ 10210
โทรศัพท์ 0 2534 8605 โทรสาร 0 2534 0980