User:
Password:
 
สมัครสมาชิก

:: เว็บไซต์น่าสนใจ ::
ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ
สำนักงาน ป.ป.ส.
กรมคุมประพฤติ
ศูนย์วิชาการด้านยาเสพติด
ระบบกำลังพล
อ่านแล้ว 1635 ครั้ง
Print Friendly Bookmark

เยี่ยมชมกิจการ ศพส.จ.ชร. และศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ ฯ
โดย: น.ส.วารุณี พุ่มพวง [28 มิถุนายน 2555]

นาวาอากาศเอก ถาวรวัฒน์ จันทนาคม รองเจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ/หัวหน้าสำนักงานศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดกองทัพอากาศ

นำคณะประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดกองทัพอากาศ,
คณะอนุกรรมการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดกองทัพอากาศ
และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดกองทัพอากาศ (๑๓ ศูนย์ฯ) 
เยี่ยมชมกิจการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดเชียงราย
โดยมีนายสุรชัย ลิ้นทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย/รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดเชียงราย
ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น
 ระหว่าง ๕-๗ มิ.ย.๕๕
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นาวาอากาศเอก ถาวรวัฒน์ จันทนาคม รองเจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ/หัวหน้าสำนักงานศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดกองทัพอากาศ

นำคณะเข้าเยี่ยมชมกิจการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด หน่วยปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย
การเยี่ยมชม ฯ ในครั้งนี้ ทางคณะได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดกองทัพอากาศ
171/1 ถ.พหลโยธิน แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพ 10210
โทรศัพท์ 0 2534 8605 โทรสาร 0 2534 0980